2000 Yılı Nüfus Sayımı Sonuçları


Ülkemizde Cumhuriyetin ilanından 1950 yılına kadar olan dönemde,ölüm hızının azalması ve doğum hızının artması ile yıllık nüfus artış hızı yükselmiştir. 1923 ve 1955 yılları arasında Türkiye’nin nüfusu, yaklaşık iki kat artarak 13 milyondan 24 milyona ulaşmıştır. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönembinde 28.5 ile 1955-60 dönemidir. 1950’li yıllardan sonra doğurganlık azalmaya başlamıştır. Ancak, doğurganlıktaki azalma hızı, ölüm hızlarında meydana gelen azalmadan daha az olduğu için nüfus büyümeye devam etmiştir. 1955 ile 1985 yılları arasında, nüfus yeniden ikiye katlanarak 24 milyondan 51 milyona ulaşmıştır. 1985 yılından sonranüfus artış hızı düşme eğilimine girmiştir. Yıllık nüfus artış hızımız; 1980-1985 döneminde binde 24.9, 1985-1990 döneminde binde 21.7 iken 1990-2000 döneminde bu hız binde 18.3’e düşmüştür. Nüfusumuz yaklaşık son 75 yılda beş kat artmıştır.

22 Ekim 2000 tarihinde 14. Genel Nüfus Sayımı uygulanmıştır. Nüfus sayımı, yerleşim yeri bazında nüfus büyüklüğünün ve nüfusun sosyal, demografik ve ekonomik niteliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Ulusal ve yerel plan ve programların hazırlanmasında temel veri seti nüfusun büyüklüğü ve nitelikleridir. Bu bilgiler, ulusal bilgi sistemimizde sadece nüfus sayımlarından elde edildiğinden, sayımlarda derlenen veri kalitesi, plan ve programların başarısını doğrudan etkilemektedir.

2000 Genel Nüfus Sayımında sayımın hazırlık çalışmalarına büyük önem verilmiş ve sayımdan sonra, önceki sayımlara göre çok daha geniş kapsamlı kalite kontrol çalışması yürütülmüştür. Ayrıca, verinin değerlendirilmesinde optik veri giriş sistemi kullanılarak geçmiş sayımlara göre daha kısa zamanda hata indeksi daha düşük veri üretilmiştir.

2000 Genel Nüfus Sayımının değerlendirme çalışmaları seçim kararının alınması ile hızlandırılmış ve olağanüstü tedbirlerle değerlendirme süresi planlanandan yaklaşık iki ay öne çekilmiştir.

2000 Genel Nüfus Sayımının değerlendirilmesi 22 ayda tamamlanmış olup il, ilçe ve köy bazında nüfuslar kesinleşmiştir.

2000 Genel Nüfus Sayımından önceki sayımların değerlendirilme süresi yaklaşık 3.5-4 yıldır. 2000 Genel Nüfus Sayımı ise 2 yıldan daha kısa sürede değerlendirilmiştir.

2000 Genel Nüfus Sayımının sonuçları, sayımdan sonra gerçekleşen idari bölünüş değişikliklerini de içerecek şekilde güncelleştirilmiş ve 3 Kasım 2002 tarihinde yapılacak erken Genel Seçimlerindeki milletvekili dağılımına esas olmak üzere Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmiştir.

NÜFUS BÜYÜKLÜĞÜ

• Türkiye’nin toplam nüfusu 67 803 927, şehirlerin (il ve ilçe merkezleri) nüfusu 44 006 274, köylerin nüfusu ise 23 797 653’tür.
• 1927 yılında yaklaşık 13 milyon 600 bin olan nüfusumuz 73 yılda beş kat artış göstermiştir.
• Nüfusumuz 1927-1935 döneminde yılda ortalama 314 bin kişi artarken

1990-2000 döneminde yılda ortalama 1 milyon 133 bin kişi artış göstermiştir.

NÜFUS ARTIŞ HIZI

• Yıllık nüfus artış hızı 1940-1945 döneminde binde 10.6 ile en düşük seviyede iken 1955-1960 döneminde binde 28.5 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır
• Nüfusumuzun yıllık artış hızı 1960-1985 döneminde önemli bir değişim göstermemiş ancak 1985 yılından sonra hızla azalma sürecine girmiştir.
• Yıllık nüfus artış hızı, 1980-1985 döneminde binde 24.9, 1985-1990 döneminde binde 21.7 iken 1990-2000 döneminde binde 18.3’e düşmüştür
• 1945 yılından sonra ilk kez 1990-2000 döneminde nüfus artış hızı binde 20’nin altına düşmüştür.

ŞEHİR (İL VE İLÇE MERKEZLERİ) NÜFUSU

• 1927-1950 döneminde şehirlerde bulunan nüfusun oranı önemli bir değişim göstermemiş, 1950 yılından sonra şehirlerde bulunan nüfusun oranı hızla artmıştır.
• Ülkemizde şehirlerde bulunan nüfus, köylerde bulunan nüfusa göre çok büyük bir hızla artmaktadır. 1990-2000 döneminde şehirlerde bulunan nüfusun yıllık artış hızı binde 26.8 iken köylerde bulunan nüfusun yıllık artış hızı binde 4.2’dir.
• 1927-2000 dönemi dikkate alındığında, ülkemizde 1985 yılından sonra şehirlerde bulunan nüfusun köylerde bulunan nüfustan daha fazla olduğu bir dönemin başladığı görülmektedir.
• Ülkemizde şehirlerde bulunan nüfusun oranı son on yılda önemli artış göstererek 1990 yılında yüzde 59 iken 2000 yılında yüzde 64.9’a yükselmiştir.

BÖLGESEL DAĞILIM

• 1990-2000 döneminde yedi coğrafi bölgenin tamamının nüfusu artmaktadır. Bölgeler arasında en yüksek artış hızı Marmara Bölgesinde, en düşük artış hızı ise Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir. 1990-2000 döneminde Marmara Bölgesinin yıllık nüfus artış hızı binde 26.7, Karadeniz Bölgesinin yıllık nüfus artış hızı binde 3.6’dır.
• Ülke genelindeki nüfusun yüzde 26’sının bulunduğu Marmara Bölgesi en fazla nüfusa sahip iken, nüfusun yüzde 9’unun bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi en az nüfusa sahiptir.
• Bölgeler arasında şehir nüfus oranı en fazla olan bölge Marmara Bölgesi iken en az olan bölge Karadeniz Bölgesidir. Marmara Bölgesindeki nüfusun yüzde 79’u, Karadeniz Bölgesindeki nüfusun ise yüzde 49’u şehirlerde bulunmaktadır.

İLLERİN NÜFUS BÜYÜKLÜĞÜ

• 81 ilden toplam nüfusu en fazla olan ilk üç il sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’dir. Bu illerden İstanbul ilinin toplam nüfusu 10 018 735, Ankara ilinin toplam nüfusu 4 007 860 ve İzmir ilinin toplam nüfusu 3 370 866’dır. Bu illerin il merkezlerinin nüfusu, İstanbul’un 8 803 468, Ankara’nın 3 203 362 ve İzmir’in 2 232 265’dir.
• İstanbul ilindeki nüfus, ülke toplamındaki nüfusun yüzde 15’ini kapsamaktadır. Bir başka ifadeyle, ülkemizdeki her yüz kişiden 15’i İstanbul ilinde bulunmaktadır.
• İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki nüfusun çoğunluğu il merkezinde bulunmaktadır. İstanbul ilindeki nüfusun yüzde 88’i il merkezinde bulunmakta iken bu oran Ankara ilinde yüzde 80, İzmir ilinde ise yüzde 66’dır.
• Nüfus büyüklüğü en az olan ilk üç il Tunceli, Bayburt ve Kilis illeridir. Tunceli ilinin toplam nüfusu 93 584, Bayburt ilinin toplam nüfusu 97 358 ve Kilis ilinin toplam nüfusu 114 724’tür. Bu illerin il merkezlerinin nüfusu sırasıyla Tunceli’nin 25 041, Bayburt’un 32 285 ve Kilis’in 70 670’dir. Tunceli, Bayburt ve Kilis illeri toplam nüfus açısından son on yıl içinde nüfusları azalan iller arasında yer almaktadır.

İLLERİN NÜFUS ARTIŞI

• Son on yılda 81 ilden 66’sının nüfusu artarken 15’inin nüfusu azalmıştır. Nüfusu azalan iller Artvin, Çorum, Edirne, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Sinop, Sivas, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük ve Kilis’tir.
• 81 il içinde nüfus artış hızı en yüksek olan ilk üç il sırasıyla Antalya, Şanlıurfa ve İstanbul’dur. 1990-2000 döneminde Antalya’nın yıllık nüfus artış hızı binde 41.8, Şanlıurfa’nın yıllık nüfus artış hızı binde 36.6 ve İstanbul’un yıllık nüfus artış hızı ise binde 33.1 olarak gerçekleşmiştir.
• 81 il içinde nüfus artış hızı en düşük olan ilk üç il sırasıyla Tunceli, Ardahan ve Sinop’dur. 1990-2000 döneminde Tunceli’nin yıllık nüfus artış hızı binde -35.6, Ardahan’ın yıllık nüfus artış hızı binde -20.2 ve Sinop’un yıllık nüfus artış hızı binde -16.2 olarak gerçekleşmiştir.

İLLERİN ŞEHİR NÜFUS ORANI

• İllerin şehir nüfus oranları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 81 ilin 55’inde nüfusun çoğunluğu şehirlerde bulunurken, 26 ilde nüfusun çoğunluğu köylerde bulunmaktadır.
• Şehir nüfusu en yüksek olan ilk üç il sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’dir. Bu illerin şehirlerinde bulunan nüfusun oranı, İstanbul ilinde yüzde 91, Ankara ilinde yüzde 88, İzmir ilinde ise yüzde 81’dir.
• İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde şehirde bulunan nüfusun oranı diğer illerden daha yüksek olmasına rağmen bu illerin köylerindeki nüfusun artış hızları ülke ortalamasından daha yüksektir. 1990-2000 döneminde köylerde bulunan nüfusun yıllık artış hızı İstanbul ilinde binde 81, Ankara ilinde binde 16 iken İzmir ilinde binde 14’tür.
• Köy nüfus oranı en yüksek olan ilk üç il Bartın, Ardahan ve Muş illeridir. Bu illerin köylerinde bulunan nüfus oranı, Bartın ilinde yüzde 74, Ardahan ilinde yüzde 70 ve Muş ilinde yüzde 65’tir.
• Nüfusunun büyük bir kısmı köylerde bulunan Bartın ve Ardahan illerinin köylerdeki nüfusu son on yıl içinde azalmaktadır. Bu illerin köylerindeki nüfusunun yıllık artış hızı Bartın ilinde binde -17, Ardahan ilinde ise binde -32’dir.
• Veri kalitesine yönelik olarak yapılan istatistiksel çalışmalar 2000 Genel Nüfus Sayımında, önceki sayımlara göre daha güvenilir bilgi derlendiğini göstermiştir. Bugüne kadar yapılan nüfus sayımlarında sonu sıfır ve beş ile biten yaşlarda beyan hatası olduğu bilinmektedir. Yanlış yaş bildiriminin ölçülmesi amacıyla Whipple İndeksi uygulanmaktadır. Bu indeks 100 ile 500 arasında değişim göstermekte ve 100’e yaklaştığı ölçüde veri güvenilir bulunmaktadır. İl bazında ve cinsiyet ayrımında uygulanan bu indeks sonuçlarına göre 2000 Genel Nüfus Sayımında derlenen bilgi önceki sayım sonuçlarından daha güvenilirdir.
• Bugüne kadar il yayınları tamamlanan 72 il için yapılan analizlere göre.

Erkek Kadın
1980 Sayımı 135.0 178.4
1985 Sayımı 133.7 165.3
1990 Sayımı 128.9 150.8
2000 Sayımı 123.9 129.

• Birleşmiş Milletler tarafından veri kalitesinin ölçülmesi amacıyla önerilen bir diğer indeks de “Yaş ve Cinsiyet Tutarlılık İndeksi”dir. Bu indeks yaş ve cinsiyet yapısındaki tutarlılığı ölçmekte ve sıfıra yaklaşması beklenmektedir. İl yayınları tamamlanan 72 il üzerinden yapılan analizlere göre;

Yaş ve Cinsiyet Tutarlılık İndeksi
1980 Sayımı 31.4
1985 Sayımı 20.8
1990 Sayımı 21.5
2000 Sayımı 18.2

SAYIM SONUÇLARININ YAYINLANMASI

2000 Genel Nüfus Sayımının sonuçları her il için ayrı bir yayın halinde hazırlanarak kullanıcıya sunulmaktadır. Bu yayınlar, farklı kullanıcı kesimlerine hitap edebilecek şekilde hazırlanmıştır. Yayında, 2000 Genel Nüfus Sayımında derlenen tüm değişkenlerin bilgileri ayrıntılı olarak verilmektedir.
Bununla birlikte, nüfus sayımında derlenen bilgilere dayalı olarak nüfus artış hızı, şehir nüfus oranı, yaş ve cinsiyet yapısı, özürlülük, eğitim, doğurganlık, bebek ölümleri, işgücü, işsizlik, istihdamdaki nüfusun faaliyet kolu ve işteki durumu ile hanehalkı büyüklüğü ve konutun niteliklerine ilişkin göstergelere de yer verilmiştir. Nüfus sayımı yayınlarında ilk kez her ilin tarihsel gelişimini yansıtacak şekilde tüm göstergeler yorumlanmış ve ilde zaman içinde oluşan önemli gelişimler kullanıcıya sunulmuştur. Böylece kullanıcı kitlesinin büyük bir kısmı nüfus sayımının bulgularına ek bir çalışma yapmadan ulaşabilmektedir.
Yayında yer alan bilgilerin dışında daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyulduğu takdirde Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından bu bilgiler hazırlanarak kullanıcıya verilmektedir.
2000 Genel Nüfus Sayımının ayrıntılı sonuçlarını içeren “2000 Genel Nüfus Sayımı Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri” yayını 72 il için tamamlanmıştır. Diğer illerin yayın çalışması Eylül ayının sonuna kadar tamamlanacaktır.


Bu yazı 1282 kere okundu.
Etiketler:
"2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre Edirne'de işssizlik oranı" (1955'deki nüfus sayısı) 1923 tarihinden itibaren nüfus sayımı sonuçları 1923 yılında istanbulun nüfusu 1923 yılından 2009 yılına kadar cumhuriyet dönemi 1923 yılından 2009 yılına kadar nusuf sayımı oranı 1927 2000 yılı kadar nüfüs sayımı 1950 1960 2000 nüfus 1950 izmirin nufus sayımı 1950 yılı türkiye nüfus sayım sonuçları 1950 yılı zonguldak nufus artışı 1950 yılına göre izmirin nüfus sayımı 1955 1955 1960 2000 nufus sayımı 1955 nufusu 1955 yılında istanbulun nüfusu kaçtır 1955 yılında istanbulun nufusu ne kadardı 1955 1960 2000 nüfus artışı 1955 1960 2000 nüfüsü 1955 1960 2000 nüfusu nedir 1955 1960 2000 y 1955 1960 2000 yillarindaki nufusu 1955 1960 2000 yılı izmir nüfusu 1955 1960 2000 yıllardaki nüfusu 1955 1960 2000 yılları sinop nufüsu 1955 1960 2000 yıllarındaki istanbul nufusu 1955 1960 2000 yıllarındaki nufus 1955 1960 2000 yıllarının nüfusu 1955 çorum il nufus sayımı sonucu 1955 de ankaranın durumu 1955 de istanbulun nufusu 1955 de izmirin nüfusu 1955 de marmaranın nüfusu 1955 de nüfus 1955 de zonguldağın nüfusu 1955 deki ilçe nüfusları 1955 deki istanbulun nüfusu 1955 deki nüfus oranı 1955 deki Türkiyenin nüfus oranı? 1955 ege bölge nüfus sayımı 1955 il nüfus sayım sonucu 1955 illere göre genel nüfus sayımları 1955 isanbul nufus sayısı 1955 istabul un nüfusu kaçtı 1955 istanbul nüfus 1955 istanbul nüfus sayımı 1955 İstanbul nüfus sayımı sonuçları 1955 istanbul nüfus sayımları 1955 istanbul nufusu 1955 istanbul nüfüsü kaç 1955 istanbul un nüfusu kaçtı 1955 istanbulun nüfus 1955 İSTANBULUN NÜFUS SAYIMLARI 1955 istanbulun nüfusu 1955 izmir nüfus sayım sonuçları 1955 izmir nufus sayımı 1955 izmir nüfus sayımı sonuçları 1955 izmir nüfus sayımı sonucu 1955 izmir nüfus sonuçları 1955 izmir nufusu 1955 izmir sayımı 1955 izmirin nüfusu 1955 izmirin nüfusu kaç 1955 izmirn nüfusu 1955 izmır nufus sayım sonucu 1955 NÜFUS 1955 nüfus artışı 1955 nüfus sayım 1955 nüfus sayım sonuçlari 1955 nüfus sayımı 1955 nüfus sayımı sonucu 1955 nufus sayımları istanbul 1955 te istanbulun nüfusu 1955 te izmirin nüfus sayısı 1955 te izmirin nüfusu 1955 teki izmirde nüfus sayısı 1955 türkiye nüfus sayımı istatistikler 1955 turkiye yılı nufusu 1955 ve 2000 yılları arasındaki ülkemizin nüfus 1955 YILI NÜFUS SAYIMI SONUCU 1955 YILININ NÜFUS SAYISI 1955 yıl izmirin nüfusu 1955 yılı illere göre nüfus sayıları 1955 yılı karadeniz illerinin nüfusları 1955 yılı türkiyenin nüfusu ne kadar 1955 yılı edirne nüfus sayımı 1955 yılı edirne nüfusu 1955 yılı illerin nufus sayımları 1955 yılı istanbul il nüfusu 1955 yılı istanbul nufus sayımı 1955 yılı istanbul nüfusu 1955 yılı istanbulun nüfusu 1955 yılı izmir 1955 yılı izmir ilçelerinin nüfusları 1955 yılı izmir in nufusu 1955 yılı izmir nufusu 1955 yılı izmirin nüfusu 1955 yılı nüfus sayım sayım sonuçları 1955 yılı nüfus sayım sonuçları 1955 yılı nüfus sayım sonucu 1955 yılı nüfus sayımı 1955 yılı nüfus sayımı sonuçları 1955 yılı nüfusları 1955 yılı nüfusu 1955 yılı tunceli il nüfusu 1955 yılı Türkiye İl 1955 yılı zonguldağın nüfusu 1955 yılı zonguldak 1955 yılı zonguldak ili nüfus sayım sonuçları 1955 yılı zonguldak nüfusu 1955 yılıdaki nüfus sayısı 1955 yılına ait nüfus sayımı 1955 yılında izmirin nüfusu ne kadar 1955 yılında ankaranın nüfusu 1955 yılında istanbul nüfus sayımı 1955 yılında istanbul nüfus sayısı 1955 yılında istanbul nüfusu 1955 yılında İstanbul un nüfusu 1955 yılında İstanbul un nüfusu kaçtır? 1955 yılında istanbulda nüfus sayımı 1955 yılında istanbulun nufus sayısı 1955 yılında istanbulun nüfusu 1955 yılında istanbulun nüfusu kaçtı 1955 yılında izimirin nüfusu 1955 yılında izmir in nüfusu 1955 yılında izmir nufusu 1955 yılında izmirin nüfusu 1955 yılında izmit'in nufusu 1955 yılında nüfus sayımı 1955 yılında nüfus sayımında istanbulun nüfusu 1955 yılında nüfüs sayısı 1955 yılında nüfusu 1955 yılında türkiyenin nüfus sayısı 1955 yılında türkiyenin nüfusu 1955 yılında Zonguldağın nüfusu 1955 yılındaki istanbul nufusu 1955 yılındaki istanbulun nüfusu 1955 yılındaki izmirin nüfusu 1955 yılındaki nüfus 1955 yılındaki nüfus sayım sonucu 1955 yılındaki nüfus sayısı 1955 yılındaki nüfuslar 1955 yılındaki nüfusumuz 1955 yılındaki sinop nüfusu 1955 yılındakı nufus sayısı ıstanbulun 1955 yılından nüfus sayımı 1955 yılını nüfusu 1955 yılının illere göre nüfus saımı 1955 yılının istanbul nufüsü 1955 yılının istanbulun nüfüsü 1955 yılının izmir nüfus sonucu 1955 yılının nüfusu 1955 yılının nüfüsü sayısı 1955 yıllarında istanbulun nüfüs sayısı 1955 yıllarındakı nüfus 1955-1960 arası İstanbulun nüfusu 1955-1960 YILLARI ARASINDA İSTANBUL NÜFUSU 1955-1960-2000 nüfus sayımları 1955-1960-2000 yılları nüfusu 1955nüfüs 1955yılı izmir yılının nüfusu 1955yılında istanbulun nüfusu 1955yılında istanbul ilinin nüfusu 1960 1960 ankaranın nufusu 1960 daki nüfus sayısı 1960 istanbul nufus 1960 istanbul nüfusu 1960 izmirin nüfusu 1960 nufus sayımı 1960 nufus sayımı sonuçları 1960 nüfus verileri 1960 nüfusu 1960 sayımları 1960 ta istanbulun nufüsü 1960 ve 2000 izmirin nufusü\'\' 1960 ve 2000 yılındaki nüfusu 1960 ve 2000 yılından nüfus sayım sonuçları 1960 ve 2000 yıllarındaki nufus sayıları 1960 ve 2000 yıllarındaki nüfusu 1960 yılı illerdeki nüfus sayısı 1960 yılı izmir nüfusu 1960 yılı nüfus sayımı sonuçları 1960 yılı nüfusları 1960 yılı nüfusu 1960 yılı olan nufuslar 1960 yılı ve 2000 yılındaki istanbulun nüfusun 1960 yılında ankaranın nüfusu nedir 1960 Yılında Antalyanın Nüfusu 1960 yılında İstanbul un nüfusu 1960 yılında istanbulum nüfusu 1960 yılında istanbulun nüfus sayımı 1960 yılında istanbulun nüfusu 1960 yılında izmir nüfus 1960 yılında izmirin nüfusu 1960 yılında nüfusu nedir 1960 yılında türkiye nüfusu 1960 yılındaki istanbulun nüfusu 1960 yılındaki izmirin nüfusu 1960 yılındaki nüfüs 1960 yılındaki nufüs sayımları 1960 yılındaki ülkemizdeki nüfuslar 1960 yılının istanbul ilçelerinin nüfüs sayıları 1960 yılının istanbul nüfüsu 1960 yılının istanbuldaki nüfüsu 1960 yılının izmirin nüfusu 1960 yılının nüfus sayısı 1960 yılının nüfusu 1960 yılının nüfüsü genel 1960 yılının nüfusu nedir 1960-2000 yılları nüfusu 1960izmirin nufusu 1980 de izmir nüfusu 1990 yılı izmirin nüfus sayımını göster 2000 2000 yılındaki illerin nüfus ölçümü 2000 1955 1960 yıllarında sivas ın nüfusu 2000 ÇORUM SAYIMI 2000 izmirin nufus sayım sonuçları 2000 nüfus 2000 nufus istatistikleri 2000 nüfus sayımı 2000 nüfus sayımı 81 il 2000 nüfus sayımı sonuçları 2000 nüfusları 2000 nüfusu 2000 sayımı 2000 sayımlarına göre türkiyenın nüfus bilgileri 2000 YILI İZMİR NÜFUS SAYIMI 2000 YILI NÜFUS SAYIM SONUÇLARI sivas 2000 yılı nüfusu 2000 yılı antalya ilinin nufüs sayımı istatistikleri 2000 yılı bölgelere göre nüfus sayımı sonuçları 2000 yılı bölgelere göre nüsfus sayımı 2000 yılı bölgelerin nüfus sayımı oranı 2000 yılı genel nüfus sayımı 2000 yılı illerin nüfus sayımı sonuçları 2000 yılı istanbul nüfüs sayımı 2000 yılı izmir nüfus sonucu 2000 yılı izmirin kadın nüfus sayısı sayım sonuçları 2000 yılı nufus oranı 2000 yılı nüfus sayım sonuçları 2000 yılı nüfüs sayımı 2000 yılı nüfus sayımı istatikleri 2000 yılı nufüs sayımı istatislikleri 2000 yılı nüfus sayımı istatistikleri 2000 yılı nüfus sayımı sonuçları 2000 yılı nüfus sayımı sonuçları istatistikleri 2000 yılı nüfus sayımı verileri 2000 yılı nüfus sayımının sonuçları istatistikleri 2000 yılı nüfus sayımları istatikleri 2000 yılı nüfus sayımlarında en kalabalık olan bölge 2000 yılı yaş ve cinsiyet oranı 2000 yılıdaki tüm şehirlerin nüfusu 2000 yılında bartının nüfus istatistikleri 2000 yılında illerin nüfusu 2000 yılında izmirin nüfus verileri 2000 yılında marmara nüfusu 2000 yılındaki nüfusu 2000 yılındaki nüfusu tablo şeklinde göster 2000 yılının istanbuldaki nüfüsu 2000 yılının nüfus artışı 2000 yılının nüfus sayımı istatislikleri 2000 yıllardaki nüfusu 2000 yılları arasındaki nüfusu 2000 yıllarındaki nüfus 2000 yıllarındaki nüfus artışı 2000 yıllarındaki nüfüs oranları 2000 yıllarındaki nufüs sayısı 2000 yıllarındaki nüfusları 2000 yıllarındaki nufusu 2000 yıllarındaki nüfusu hakkında bilgi istiyorum 2000 yıllarının nüfusları 2000 yıllarının nüfusunu 2000yılı nüfüs sayımı 2000yıllarındaki nüfüs oranları 2009 istanbul ili nüfus bilgileri 2009' yılında bayburt'un nüfusu adananın 1960 nüfüsu ankara 2000 yılındaki yaş ve cinsiyet ankara nın 2000 yılı nüfus sayım sonuçları Ankara'nın 1955 ankaranın 1955 teki nüfusu ankaranın 1960 nufusu ankaranın 1960 yılındaki hali ankaranın 1990 ve 2000 yıllarında nufüs ankaranın nüfusu 1955-1960 ankaranın nüfusu 1955-1960-2000 antalya 2000 yılı nüfus sayımı ardahanın 1950 deki nüfus sayımı artvin 1955 yılında nufüs sayısı artvin 1960 yılı nufüsü artvin in 1955 teki nüfusu bartının 2000 yılarının nüfus sayımı bartının 1955 ki nufusu bartının 1955 yılı nufusu bartının 1960 yılındaki nüfusu bartının1960 yılındaki nufusu bayburt 1950 nüfüsu nedir bayburt'un2000 yılına göre nüfusu sayısı bayburtun 1955 1960 2000 yılındaki nüfusu BAYBURTUN 1955 DEKİ NÜFUSU bölgeler bazında nüfus sayımı sonuçları bölgelerimizin 2009 yılı nüfus sayımı bütün illerin 1955 yılındaki nüfuslar çin nüfusu 2000 yılından bugüne kadar çorum ili 2000 yılı nüfus sayımı istatistikleri Çorum nüfüs sayımı yıl 1955 cumhuriyet döneminden bugüne kadar nufus sayım oranı devlet nüfus sayımı sonuçları için ne tedbirler almıştır doğu anadolu nüfus sayım verileri Edirne 1950 deki nüfus sayımları edirne 1955 nufus edirne 1955 nüfusu edirne 1955 sayım sonucu edirne 1955 sayımında nufusu edirne 1955 yılı nüfusu edirne 1955 yılında nufusu edirne ilinin 2000 yıllarındaki nüfusu nedir edirne ilinin 2000 yıllarındaki nüfusun edirne nin 1955 tarihndeki nüfüsü genel İlçe nüfusları ilçenin 1955 ilerin nufus sayım sonuçları ilin 1955 ve 1960 nüfüs artışı illere göre nüfus sayımları yıl 1955 illere göre nufus sayısı 1955 illerin 2000 yılı nüfusu ist 1955 nüfus sayımı ist 1955 yılının nüfusu istambulun 1955 te nüfusu istambulun 1960 da nüfusu İSTANBUL 1955 1960 2000 TARİHLİ NUFUS SAYIMI istanbul 1955 1960 ve 2000 yılları nüfusları İSTANBUL 1955 NÜFUSU SAYIMI istanbul un 1955 teki nüfus sayısı istanbul 1955 1960 2000 nüfusları istanbul 1955 1960 2000 yılının nüfüsü =? istanbul 1955 1960 2000 yılları nüfus sayısı istanbul 1955 1960 2000 yılları nüfusu istanbul 1955 1960 ve 2000 nüfusu sayısı istanbul 1955 nüfus sayım sonuçları istanbul 1955 nüfus sayımı istanbul 1955 nufüsu istanbul 1955 yılı nüfus sayımı istanbul 1955 yılındaki nüfus sayısı istanbul 1955 yılındaki nüfusu istanbul 1955 yılındaki nufüsu ne kadardır istanbul 1955 yılındakı nufuz oranı istanbul 1955 yılından nüfuz oranı istanbul 1955 yılının nüfusu istanbul 1955 yılının nufusun toplamı istanbul 1955 yıllarındaki nufusu istanbul 1955'deki nüfusu istanbul 1960 yılının nüfusu istanbul 1960 yılının nufusun toplamı istanbul 1960'deki nüfusu istanbul da 1955 istanbul da 2000 yıllarındaki nüfus istanbul ili 1960 yılının nüfusu istanbul ilinin istanbul ilinin 2000 yıllarının nüfusu istanbul ilinin 1955 1960 2000 yıllArındaki nüfusu istanbul ilinin 1955 teki nüfusu istanbul ilinin 1955 yılındaki nüfusu istanbul ilinin 1960 nüfus oranı istanbul ilinin 2000 yılındaki nufüsu istanbul nüfus sayıları 1955 istanbul nüfus sayımı 1955 yılı istanbul nüfüsü 1960 istanbul nüfusu 2009 sayım istanbul un 1955 1960 2000 yılın nüfusu istanbul un 1955 istanbul un 1955 1960 2000 yıllarındaki nüfus sayısı istanbul un 1955 1960 2000 yıllarındaki nüfusu istanbul un 1955 1960 ve 2000 yıllaındaki toplam nüfusu nedir istanbul un 1955 1960 yıllarındaki nüfus sayımı istanbul un 1955 de ki nüfusu istanbul un 1955 deki nüfusu İSTANBUL UN 1955 TE NÜFUSU NE KADARDI istanbul un 1955 teki nüfüsu istanbul un 1955 ve 2000 yılları arasındaki nufüs İSTANBUL UN 1955 YILINDAKİ NÜFÜSU İSTANBUL UN 1955 YILLARINDAKİ NÜFUSU istanbul un 1955 yıl nufusu istanbul un 1955 yılı nüfusu istanbul un 1955 yılında nüfusu kaçtı İstanbul un 1955 yılının nüfusu istanbul un 1960 nüfusu istanbul un 1960 taki nufusu istanbul un 1960 yılındaki nufusu İSTANBUL UN NÜFÜSU 1955 istanbul un1955 yıllarındaki nüfusu istanbul'un 1955 yılındaki nüfus bilgileri istanbul'un 1955 yılındaki nüfus sayımı istanbul'un 1960 yılındaki nüfus sayımı istanbul'un 1960'taki nüfus sayısı istanbul'un 2000 yılı nüfusu İstanbul'un nüfusu 1955-1960-2000 istanbulda 1955 1960 nufus artış hızı istanbulda 1955 1960 ve 2000 yıllarındaki nüfusu istanbulda 1955 nufusu istanbulda 1955 tarihinin nüfusu istanbulda 1955 yılında nüfus neydi istanbulda 1955 yılındaki nüfus istanbulda 2000 yılından bu yana nüfus istanbuldaki nüfus artışı 1955 istanbuldaki 1955 istanbuldaki 1955 1960 istanbuldaki 1955 deki nüfus sayısı istanbuldaki 1955 yılındaki nufus sayıları istanbulu 1955 istanbulun 1955yılındaki nüfusu istanbulun 1955tarihindeki nufus istanbulun 1955tarihindeki nufusu istanbulun 1960 yılındaki nüfus sayısı istanbulun nüfusu nasıl artmaya başlamıştır istanbulun 1950 yılına göre nüfus dağılımı istanbulun 1955 İSTANBULUN 1955 NUFUS SAYIMI HAKKINDA BİLGİ istanbulun 1955 - 2000 arası nüfus istanbulun 1955 1960 2000 li nüfusu İSTANBULUN 1955 1960 2000 NUFUS SAYIMLARI HAKKINDA BİLGİ istanbulun 1955 1960 2000 nüfusu istanbulun 1955 1960 2000 yılındaki nüfusu istanbulun 1955 1960 2000 yılının nüfusu istanbulun 1955 1960 2000 yıllarındaki nufüs istanbulun 1955 1960 2000 yıllarındaki nüfusu istanbulun 1955 1960 2000yıllarındaki nüfusu nedir istanbulun 1955 1960 ve 2000 yılı nüfusu istanbulun 1955 1960 ve 2000 yılındaki nüfusu istanbulun 1955 1960 ve 2000 yılları arası nüfusu istanbulun 1955 1960 ve 2000 yılları arasındaki nüfusu istanbulun 1955 1960 ve 2000 yıllarındaki nüfusu istanbulun 1955 1960 ve 2000 yıllarındaki nufusu nedir istanbulun 1955 1960 ve 2000 yıllarının nüfusu istanbulun 1955 1960ve 2000 yılındaki nüfusu istanbulun 1955 1960ve 2000 yıllarındaki nüfusu istanbulun 1955 deki nüfus bilgileri istanbulun 1955 deki nüfus sayısı istanbulun 1955 deki nüfusu istanbulun 1955 ki nüfusu istanbulun 1955 nüfüs istanbulun 1955 nufus oranı istanbulun 1955 nüfüs sayım sonuçları istanbulun 1955 nüfus sayımı istanbulun 1955 nüfus sayısı istanbulun 1955 nüfüs sayısı kaçtır istanbulun 1955 nüfusu istanbulun 1955 tarihindeki nüfus sayısı istanbulun 1955 tarihindeki nüfusu istanbulun 1955 tarihli nufusu istanbulun 1955 te ki nufusu istanbulun 1955 teki nüfus istanbulun 1955 teki nüfusu istanbulun 1955 ve 2000 yılları nüfusu istanbulun 1955 y istanbulun 1955 yili nufusu kacti istanbulun 1955 yılı ilçe nüfusları istanbulun 1955 yılı nifusu istanbulun 1955 yılı nüfüs sayımı istanbulun 1955 yılı nüfus sayımı sonuçları istanbulun 1955 yılı nüfus sayımı sonuçlrı istanbulun 1955 yılı nüfus sayısı istanbulun 1955 yılı nüfusu İstanbulun 1955 yılı tarihindeki nüfusu istanbulun 1955 yılında nufus artışı istanbulun 1955 yılında nüfüsu istanbulun 1955 yılında nüfusu kaçtır istanbulun 1955 yılındaki istanbulun 1955 yılındaki kişi nüfusu istanbulun 1955 yılındaki nifusu istanbulun 1955 yılındaki nüfus istanbulun 1955 yılındaki nüfus oranı istanbulun 1955 yılındaki nüfus sayısı istanbulun 1955 yılındaki nüfus sayısı nedir? istanbulun 1955 yılındaki nüfus yapısı istanbulun 1955 yılındaki nüfüs yoğunluğu istanbulun 1955 yılındaki nüfusu istanbulun 1955 yılındaki nufüsü bilgileri istanbulun 1955 yılındaki nüfusu kaç istanbulun 1955 yılındaki nüfusu kaçtır istanbulun 1955 yılındaki nüfusu nedir istanbulun 1955 yılındaki nüfusu neydi istanbulun 1955 yılındaki nüfusunun sayısı istanbulun 1955 yılındaki toplam nüfusu istanbulun 1955 yılından nüfusu istanbulun 1955 yılının nufüs istanbulun 1955 yılının nüfüs tarihi istanbulun 1955 yılının nüfusu istanbulun 1955 yıllarındaki nüfüsü istanbulun 1955 yıllarındaki nüfusu nedir istanbulun 1955-1960-2000 yıllarındaki nüfuz artışları istanbulun 1955'te nüfusu istanbulun 1955'teki nufusu istanbulun 1955deki nüfusu İSTANBULUN 1960 1955 ve 2000 yıllarındaki nüfusu istanbulun 1960 nüfusu istanbulun 1960 ve 2000 yılı nüfusu istanbulun 1960 y istanbulun 1960 yılı nüfus sayım sonuçları istanbulun 1960 yılı nüfus sayımı sonuçları istanbulun 1960 yılı nüfusu İstanbulun 1960 yılı tarihindeki nüfusu istanbulun 1960 yılındaki İstanbulun 1960 yılındaki nifusu istanbulun 1960 yılındaki nüfusu istanbulun 1960 yılındaki nüfusunun sayısı istanbulun 1960 yılındaki toplam nüfusu istanbulun 1960 yılının nufüs istanbulun 1960 yılının nüfusu istanbulun 1960 yılının nüfusu nedir? istanbulun 1960 yıllarındaki nüfusu istanbulun 2000 yılındaki nüfussayımısonuçları istanbulun 2000 1955 1960 yılındaki nüfusu istanbulun 2000 deki nufüs sayısı istanbulun 2000 nüfüs sayımı istanbulun 2000 nüfusu istanbulun 2000 tarihindeki nüfusu istanbulun 2000 ve 1955 yıllarındaki nüfusu istanbulun 2000 yılı nüfus sayımı sonuçları İstanbulun 2000 yılı tarihindeki nüfusu istanbulun 2000 yılındaki nüfusu istanbulun 2000 yılının nüfusu istanbulun nüfusu 1955 istanbulun nüfusu 1955 yılında kaçtır istanbulun1955 istanbulun1955 deki nüfusu istanbulun1955 yılında nüfus sayısı istanbulun1955 yılındaki nüfusu istanbulun1955 yılından 2000 e kadar nüfus sayısı istanbulun1955 yılının nüfusu istanbulun1955 yıllarındaki nüfusu istanbulun1955-1960-2000 yıllarındaki nüfusu istanbulun1955te nüfusu istanbulun1955yılındaki nüfüsu istanbulun1955yılındaki nufusu kaçtır istanbulun1955yılındaki nüfusu ne kadar? izmir 1955 nüfus sayısı izmir 1955 2000 yılına kadar olan nufus sayısı izmir 1955 nüfusu izmir 1955 tarihinde kaç nüfuslu izmir 1955 yılı nüfus artışı izmir 1955 yılı nufusu izmir bölgesinin 1960 yılının nüfüsu izmir ili 2000 yılı nufus sayım sonuçları izmir ilinin 2000 yılı nufus sayısı izmir ilinin 1955 ve 1960 yılındaki nüfus sayısı izmir ilinin 1955 yılındaki nüfusu izmir in 1955 1960 2000 yıllarının nufüsları izmir in 1955 nufusu izmir in 1955 yılındaki nüfus sayısı izmir in 1955 yılındaki nüfusu izmir in 1960 yılındaki nüfusu izmir nüfus 1955 izmir nüfüsu 1955 izmir nüfusu1955 izmir' in 1955 yılı nüfusu izmir' in 1955 yılı nüfusu kaç İZMİR'DE 1955 YILININ NÜFUSU İZMİR'İN 1955 YILINDAKİ NÜFUSU izmir'in1955 nüfus sayımı izmir1955 nüfus sayımı izmir1955 nüfüsu izmir1955 yılının nufus sayısı izmir1955nüfusu izmirin 1960 yılındaki nüfusu nedir izmirin 1950 nüfus sayısı izmirin 1950 toplam nufus sayımı izmirin 1950 yılı nüfusu izmirin 1950 yılındaki nüfusu izmirin 1950 yılının nüfusu izmirin 1955 İZMİRİN 1955 1960 2000 YILLARI ARASINDA NÜFUSU İzmirin 1955 1960 2000 yılının nüfusu izmirin 1955 1960 2000 yıllarında nüfüs sayısı izmirin 1955 1960 2000 yıllarındaki nüfusu izmirin 1955 1960 ve 2000 yılındaki nüfusu izmirin 1955 deki nüfusu izmirin 1955 deki nüfusu kaçtır izmirin 1955 nüfusu izmirin 1955 te nufusu izmirin 1955 teki nüfusu izmirin 1955 ve 1960 yıllarındakı nüfus sayısı İZMİRİN 1955 YILLARI ARASINDAKİ NÜFUSU izmirin 1955 yılı nifusu izmirin 1955 yılı nüfus ölçümü izmirin 1955 yılı nüfus yapısı izmirin 1955 yılı nüfusu izmirin 1955 yılı nüfusu kaç izmirin 1955 yılında nufus sayımı kaç kişiydi izmirin 1955 yılında nüfusu izmirin 1955 yılında nüfusu ne kadardır izmirin 1955 yılındaki nüfusları izmirin 1955 yılındaki nüfus sayısı izmirin 1955 yılındaki nüfusu nedir İzmirin 1955 yılının nüfus sayım sonuçları izmirin 1955 yılının nüfus sayımı izmirin 1955 yılının nufusu İZMİRİN 1955-1960 NÜFUS SONUÇLARI izmirin 1955-1960 yılları arası nüfus ortalaması izmirin 1960 daki nufus sayısı izmirin 1960 yılı nüfusu izmirin 1960 yılında nufus sayımı kaç kişiydi izmirin 1960 yılındaki nüfus sayımı izmirin 1960 yılındaki nüfusu izmirin 1990 nüfus İZMİRİN 1990 YİLİNDAKİ NUFUSLARİ izmirin 2000 yılı nüfusu izmirin 2000 yılı nüfusu kaç izmirin 2000 yılı tüm bilgileri izmirin 2000 yılına ait nüfus sayımı sonuçları izmirin 2000 yılında nufus sayımı kaç kişiydi izmirin nüfusu 1960 yılı İZMİRİN NÜFUSU? yıl 1955 izmirin nufusü'' izmirin yıllık nufüs sayımları izmirin1955 izmirin1955dekinüfusu izmit 1955 teki nufus izmit 1955yılının nüfusu izmit 1960 yılının nüfusu izmit ilinin 1955 yılındaki nüfus toplamı izmit in 1955 izmitin 1955 yılın nüfusu izmitin 1955 yılındaki nüfusu izmitin 1960 yılındaki nüfusu karabük 1955yılı nüfus sayısı kilisin 1950 deki nüfus sayımı kırşehir nüfus istatikleri hanehalkı dogurganlık kocaelinin 1955 yılındaki nufusu kocaelinin 1955 yılının nüfusu köcaelinin 1955 yılının toplam nüfusu köy marmara bölgesi 1990 yılındaKİ NÜFUSUN marmara bölgesinin 1960 yılındaki sayım mersin 2000 yılı nüfus sayım verileri mersin içel 1955 1960 2000 yıllarındaki nufus artışı mersin ilinin 1955 yılındaki nüfüsu mersin ilinin1955 yılındaki nüfusu Nüfus nüfus çoğunluğu az olan iller nüfus sayımı 1955 1960 ve 2000 istanbul nufus sayımı 1955 izmir nüfus sayımı sonuçları istanbul 1955 nüfus sayımı sonuçları1955 şanlı urfanın 1950 ve 2000 li nufusu şanlıurfanın 1950 yılındaki nüfus sayımı Şanlıurfanın 1955 yılı tarihindeki nüfusu sayım şehir şehirlerin nüfus sayıları 1955 sinop 1955 1960 2000 yılları nüfus sonuçları sinop 1955 nüfusu sinop 1955 yılı nüfusu sinop 1955 yılındaki nüfus sayısı sinop ilinin 1955 yılı nüfusu sinop ilinin 1960 yılı nüfusu sinop ilinin1955 1960 2000 yılları nüfus sonuçları sinop'un1955 yılındaki nüfusu sivas 1955 nüfus Sivas 2000 yılındaki nüfus sayısı sivas ilinin 1990-2000 nüfüs sayım sonuçları SİVAS İLİNİN 2000 deki nüfus sayımı sivas nüfus 1955 yılı sivas nüfus sayım bilgileri 1955 son sayımlara göre istanbul nufusu sonuç tüekiye'nin 1955'teki nüfusu tükiyenin 1955 yılındaki nüfusu tüm illerin 1955 yılındaki nüfusu tuncelinin 1955 tuncelinin 1955 yılındaki nüfusu tunceliyle ilgili şiir Türkiye il il 2000 yılı nüfus sayım sonuçları türkiye nüfus artışı 2000 2009 yılı türkiyede 1955 dönemi türkiyede 1955 nüfus sayısı türkiyede 1955 nüfus sayısı ve yılları türkiyede 1955 yılının nüfusu türkiyede 1960 yılındaki nüfüs türkiyede 2000 yılında nüfus türkiyedeki sehirlerde 1950 yılında yapılan nüfus sayımı türkiyenin 1955 1960 ve 2000 yılı nüfusları Türkiyenin 1955 deki nüfusu türkiyenin 1955 nüfus sayımı sonucu türkiyenin 1955 nüfusu türkiyenin 1955 tarihindeki nüfusu türkiyenin 1955 yılı nüfusu Türkiyenin 1955 yılın göre nüfus artışı türkiyenin 1955 yılındaki nüfusu türkiyenin 1955 yılının nüfusu Türkiyenin 1955'teki 1960'daki ve 2000'deki nufusu türkiyenin 1960 yılı nüfusu türkiyenin 1960 yılında nüfusu türkiyenin 1960 yılının nüfusu türkiyenin 2000 yılı nüfusu ne kadardır türkiyenin 2000 yılının nifus artışı türkiyenin illerinin nüfusu 2000 türkiyenin nüfus artışı 2000 2009 yıllarındaki türkiyenin nüfusu 1955 türkiyenin1955 1960 2000 yıllık nüfusu turkıyenin 2000 li yılları nufus istatıstıklerı ülkemizin 1950 yılına göre nüfusu ülkemizin 1955 deki nüfusu veri www.ziranbula.com yapılan nüfus sayımlarını sonuçları nerede değerlendirilir yılarındaki nufüs sayısı yılına göre nüfus sayımı yılındaki nüfusu yılının nufusu yıllara göre il ve ilçelerin nüfus sayımı1955 yılları arası nüfusu zongulağın 1955 yılına ait nüfus sayısı zonguldağın 1955 zonguldağın 1955 de nüfüsü zonguldağın 1955 deki nufusu zonguldağın 1955 yılına ait nüfus zonguldak 1955 nüfusu zonguldak 1955 nüfus sayımı zonguldak 1955 yılı nüfüsu zonguldak 1955 yılının nüfus sayımını göster zonguldak 1955 yılının nüfusu zonguldak ili 1955 yılı nüfus dağılımı zonguldak ilinin 1955 yılına göre nüfusu zonguldak ilinin 1955 yılındaki nüfusu zonguldak ın 1955 yılındaki nüfüsu zonguldak ın1955 yılındaki nüfusu zonguldak nüfusu 1955 zonguldak nüfusu 1955 2000 zonguldak;ın1955 zonguldak1955yılı nüfusu
  • Site Yorum

Bir yorum bırak