Türkiye’de Nüfus Yoğunluğu


Türkiye’de Nüfus Yoğunluğu

1997 yılı nüfus verilerine göre, toplam nüfusun bölgelere dağılımı
1. Marmara 15.936.000
2. iç Anadolu 10.525.000
3. Ege 8.325.000 *
4. Karadeniz 8.284.000
5. Akdeniz 8.109.000 ,
6. D.Anadolu 5.945.000

Nüfus Yoğunluğunun Bölgelere Dağılımı

1. Marmara 236
2. G. Doğu Anadolu 96
3. Ege 89
4. Akdeniz 66
5. iç Anadolu 64
6. Karadeniz 58
7. D.Anadolu 36

Tarımsal Nüfus Yoğunluğu

Bir ülkede veya herhangi bir sahada, tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun, tarımsal alana bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna tarımsal nüfus yoğunluğu denir. Bu yöntem, aritmetik nüfus yoğunluğuna göre, daha gerçekçidir. …

1950’den 1990 yılına gelinceye kadar tarımsal nüfus yoğunluğunda 18 kişilik bir azalma gerçekleşmiştir. Bunda, tarım alanlarının 15.9 milyon nektardan, 28.7 milyon hektara çıkmasının ve kırsal kesimden kentlere göçün artmasının etkisi olmuştur. 1950’de 5.2 milyon olan kent nüfusu, 1990’da 31.5 milyona çıkarken, kırsal kesimde bu kadar büyük artış olmamıştır.

Türkiye’de tarımsal nüfus yoğunluğu bölge ve iller arasında farklılık gösterir. Bunda yerşekillerinin dağlık ve ovalık olmasıyla, tarımda çalışan nüfusun miktarı etkili olmaktadır.

Genel olarak, tarımsal nüfus yoğunluğu, dağlık alanlarımızda fazla, geniş tarımsal ovalarımızda ise düşüktür.

Bazı ülkelerin ise aritmetik yoğunlukları şu şekildedir:

Çin’in nüfusu Japonya’dan fazla olduğu halde, yüzölçümü de geniş olduğundan nüfus yoğunluğu daha az olmuştur.

Rize, Artvin ve Hakkari gibi kır nüfusunun fazla, buna karşılık tarım topraklarının az olduğu sahalarda, tarımsal nüfus yoğunluğu artmaktadır. Konya, Şanlıurfa ve Edirne gibi geniş tarım alanlarının bulunduğu illerde ise tarımsal nüfus yoğunluğu azalmaktadır.

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri dağlık olduğundan tarımsal nüfus yoğunluğu artarken, İç Anadolu’da ovalık alanlar fazla olduğundan tarımsal nüfus yoğunluğu azalmaktadır.

Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu

Toplam nüfusun, ekili – dikili alanlara bölünmesiyle ortaya çıkan yoğunluğa fizyolojik nüfus yoğunluğu denilmektedir,

Nüfusun Cinsiyet Durumu

1945 yılındaki sayıma kadar, ülkemizde kadın nüfusunun erkek nüfustan daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu durumda, Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı tehlikesi etkili olmuştur. Fakat, 1945’ten sonra erkek nüfusu kadın nüfusunu geçmiştir. Şu anda erkek nüfus % 1,2 oranında fazlalık gösterir.

Türkiye’de dışarıdan göç alan İstanbul, Ankara, İzmir gibi merkezlerde erkek nüfus fazla iken, dışarıya göç veren Trabzon, Tokat, Yozgat gibi merkezlerde kadın nüfusu daha fazladır.

Aktif Nüfus

Aktif nüfus, çalışan nüfus veya faal nüfus olarak da adlandırılır.

15-64 yaş arasındaki nüfusa çalışma çağındaki nüfus denilmektedir. Bu nüfusun hepsi bir işte çalışmaktadır. Çalışabilecek yaştaki nüfus içinde, çalışan nüfus oranı ne kadar çoksa, işsizlik oranı o kadar azdır. Genellikle, sanayileşmiş ve buna bağlı olarak gelişmiş ülkelerde işsizlik az iken, az gelişmiş ülkelerde işsizlik fazladır.

Türkiye’de nüfusun % 40’ını çocuk, genç ve yaşlı nüfusu oluşturduğundan, aktif nüfus oranı gelişmiş ülkelere göre daha az ve işsizlik oranı daha fazladır.

Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı

Ekonomik faaliyetler üç büyük gruba ayrılır. Bunlar:
• Tarım (Tarım, hayvancılık, ormancılık, vs.)
• Sanayi (Endüstri, madencilik, vs.)
• Hizmet (İnşaat, ticaret, turizm, vs.) sektörleridir.

Az gelişmiş ülkelerde, toplam çalışan nüfusun % 90’a yakını tarımsal nüfus özelliği taşır. Gelişmiş ülkelerde ise tarımsal nüfus % 10 civarındadır. Diğer nüfus, hizmet ve sanayi sektöründe çalışmaktadır.

Tabloya göre, gelişmiş ülkelerde, hizmet ve sanayi söktöründe çalışanların oranı, tarımdan oldukça fazladır. Gelişmekte olan ülkelerde, sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus, gelişmiş ülkelere göre daha azdır.

Aşağıdaki tabloya baktığımızda, Türkiye’de 1927 yılında nüfusun %90’ı tarım, %10’u sanayi ve hizmet sektöründe çalışmıştır. 1950 – 1960 lı yıllarda tarım sektöründeki nüfus azalmaya başlamıştır. Özellikle 1980 li yıllardan sonra, sanayileşme hızının artmasıyla tarım sektöründeki nüfus % 50’nin altına düşmüştür.

Çalışan nüfusun içindeki tarımsal nüfus oranı azalırken, nüfusun miktarı artmıştır. Çünkü, 1927 de 13 milyon olan nüfus, 1997 de 62 milyonu geçmiştir. Bu durum gözardı edilmektedir.

Türkiye’de çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür. Çalışan nüfusun bölgelere göre dağılımı incelendiğinde dengesizlik görülür.

Sanayi ve hizmet sektöründeki nüfusun büyük bölümü, Marmara Bölgesi’ndeki Çatalca – Kocaeli ve Güney Marmara bölümlerinde yoğunlaşmıştır.

İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana, Mersin, Zonguldak, Ereğli, Karabük, Gaziantep, Kayseri, Denizli, Konya gibi illerde sanayi nüfusu yoğundur.

Nüfusun Eğitim Durumu

6 yaşını bitiren nüfusa, tüm Dünya’da eğitim verilmeye çalışılır. Eğitim okur – yazarlık, ilköğretim, lise ve üniversite olmak üzere sınıflandırılabilir.

Türkiye’de yıllara göre okur – yazarlık oranı şu şekildedir:

Türkiye’de ilköğretimde okuyanların sayısı 10 milyon civarında iken, liselerde ise yaklaşık 2 milyon öğrenci eğitim görmektedir.

1990 yılına göre, faal nüfusun % 55’e yakını ilkokul mezunları, % 7,4’e yakınını okur – yazar, % 5’e yakınını ortaokul ve lise mezunları, % 4’ünü de üniversite mezunları oluşturmaktadır.

Nüfusun Kırsal – Kentsel Durumu

Türkiye’de nüfusu 10.000’den az olan yerleşmelere kır nüfusu, fazla olan yerleşmelere de kent nüfusu denilmektedir.

Ülkemizde, 1927 -1997 yılları arasında kır ve kent nüfusunda büyük değişmeler olmuştur.

ülkemizde ulaşım yollarının ve sanayi faaliyetlerinin gelişmeye başlaması bunun yanında kırsal nüfusun artmasıyla birlikte kente doğru bir göç olayı başlamıştır.

Kırsal kesimden kente göç olayı, en fazla, 1980 -1985 yılları arasında meydana gelmiş ve 1985 li yıllarda kır ve kent nüfusu az çok dengelenmiştir. En son yapılan 1997 yılındaki sayımda kent nüfusu % 65’e ulaşmıştır. Bu sonuç, ülkemizde sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfusun arttığını göstermektedir. Aşağıdaki grafikler, Türkiye’nin kentsel ve kırsal nüfus değişimlerini daha iyi ifade etmektedir. Dikkatle inceleyiniz.

Az gelişmiş ülkelerle, gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerinin karşılaştırılması

Az gelişmiş ülkelerde;

• Doğum oranı ve nüfus artış hızı yüksektir.
• Genç nüfusun oranı fazla, yaşlı nüfus oranı
• Nüfus grafiği geniş tabanlı üçgene benzer. Ortalama yaşam süresi azdır.
• Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşük, bağımlı nüfus oranı fazladır.
• Tarım sektöründe çalışan nüfus fazla, hizmet ve sanayi sektöründe çalışan nüfus azdır.
• Nüfusun eğitim seviyesi düşüktür.
• Nüfusun yarısından çoğu, kırsal kesimde yaşamaktadır.

Gelişmiş ülkelerde;

• Doğum oranı ve nüfus artış hızı düşüktür.
• Ortalama yaşam süresi fazladır.
• Genç nüfus oranı az, orta ve yaşlı nüfus fazladır.
• Nüfus grafiği, tabanı dar, orta kesimi şişkin bir üçgene benzer.
• Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksek ve bağımlı nüfus oranı azdır.
• Hizmet ve sanayi sektöründeki çalışan nüfus, tarım sektöründe çalışan nüfustan daha fazladır.
• Nüfusun eğitim seviyesi yüksektir.
• Nüfusun yarısından çoğu, kentte yaşamaktadır.


Bu yazı 2458 kere okundu.
Etiketler:
'TÜRKİYEDE NÜFUS DAĞILIMI GRAFİĞİ' 'türkiyeninbölgelere göre illerin listesi' "kayseri nufus hareketi" "türkiyenın nüfus dağılımı haritası" "yıllara göre nüfus grafiği" 1927 2009 kayseri nufus hareketi 1927 2009 nüfüs artışı grafiği 1927 den 2009 anüfüs hareketleri 1927 den beri kayseri nüfusunun hareketi 1927 ve 2005 nüfus grafigi 1927 yılı illere göre nufüs 1927-2000 en az artış grafiği 1927-2000 YILI ARASINDA NÜFUS YOĞUNLUĞU VE SONUÇLARI 1927-2009 nüfus grafiği 1927DEN 2009 A TÜRKİYENİN NÜFUS TABLOSU 1950 2000 konya nüfus artışı grafiği 1950 2000 yıl arasında denizli nüfusu 1950 2000 yılları arası ankaranın nüfus artışını gösteren tablo 1950 2000 yılları arası zonguldak nüfüs artışı gösteren tablo 1950 ANKARA NÜFUSUNU GÖSTEREN GRAFİK 1950 nüfus yoğunluğu grafiği göster 1950 ve 2000 yılları arasında zonguldak ın nufus artışının tablosu 1950 yılında türkiyede nüfusu gösteren resim 1950-2000 grafikleri 1950-2000 konya nüfusu 1950-2000 şanlıurfanın nufus artışı 1950-2000 şanlıurfanın nufus artışı ve yazısı 1950-2000 Tokat In nüfus artışını gösteren bir tablo 1985 yılına göre illerin nüfus sıralaması 1990 yılına göre türkiyenin nüfus sıralaması 1997 2009 yılındaki göç grafigi 1997-2009 nüfus artış tablosu 2000 yılının il nüfüs yoğunlugu 2000 illere göre nüfus yoğunluğu 2000 li yıllarda nüfüs istatikleri türkiyede 2000 verilerine göre türkiyede çalışan nüfus 2000 YILI eskişehir nüfus yapısı grafiği 2000 yılı eşkişehirin nüfus sayımı ve yorumları 2000 yılı istanbul nüfus artışı grafiği 2000 yılı nüfus dağılım grafiği 2000 yılı nüfus sayımı sonuçları grafiklerlerle gösterimi istanbul 2000 yılı nüfus sayımına göre ankaradaki erkek kadın sayısı 2000 yılı nüfus sayımına göre eskişehirin erkek kadın çocuk sayısı okur yazarlık oranı 2000 yılı nüfus sayımına göre eskişehirin erkek kadın sayısı 2000 yılı türkiyi nüfus yoğunluğunu haritası 2000 yılına göre İZMİR nüfusu grafiği 2000 yılında illerin nüfusu 2000 yılındaki çalışan nüfus grafıgı 2000 yılının nüfus yogunlugu 2000yılları nın nüfüs grafikleri 2008 nufüs sayımlarına göre illerin sırası 2008 yılı calışan nufus 2008-2009 en cok nufusu olan ülkeler 2008-2009 türkiye nüfusu grafiği 2009 nüfus yoğunluğu sıralaması 2009 kırsaldan göçe grafikleri 2009 nufus artış grafiği 2009 nüfus grafik sonuçları 2009 türkiye çalışan nüfusu 2009 türkiye nüfus yoğunluğu 2009 türkiyede bölgelere nüfus göre dağılımı 2009 Türkiyedeki bölgelerin toplam nüfusu 2009 türkiyenin aritmetik nufüs yoğunluğu 2009 türkiyenin bölgelere göre nüfusu 2009 türkiyenin nufüs grafigi 2009 türkıye nufus grafıgı 2009 turkıye tarım sanayı hızmet 2009 dagılımı 2009 ülkemizin bölgelerinin nüfus yoğunluğu 2009 yılı coğrafi bölgelerimizin nüfus grafiği 2009 yılı mersin'in nüfus yoğunluğu 2009 yılı tarımsal nüfus oranı 2009 yılı türkiye bölgelere göre nüfus yoğunluğu 2009 yılı türkiye haritası nufus ve artışı 2009 yılı türkiyenin haritası ve illerinin nüfusu 2009 yılı türkiyenin illere göre bebek doğum sayısı 2009 yılı türkiyenin nüfus dağılımı haritası 2009 yılına göre illerin nüfus yoğunluğu 2009 yılında türkiyede bulunan illerin nüfus yoğunlukları 2009 yılında türkiyede nüfus bölge bölge yoğunluğu 2009 yılının nüfus grafikleri 2009 yılının türkiye illerinin nüfüs yoğunluğu 2009türkiyenin nüfusu 2009yılıtürkiyede göç istatikleri 2OO9 NÜFUS SONUÇLARINA GÖRE YOĞUNLUKLARI 7 bölgemizin ve nüfus yoğunluğu 7 coğrafi bölge nüfüs yoğunluğuna sıralama 7 coğrafi bölgelerimizin nüfus yoğunluğu 7.bölgemiz ve nüfus yoğunlukları adana nüfus grafiği adananın KIR KENT nüfusu adananın kır ve kent nüfusu adananın nüfus artışı grafiği adananın nüfus grafigi adananın nüfüs tablosu adananın nüfus yoğunluğu adananın nüfusunun azalması akdeniz bölgesi nüfus dağılışı grafik ve tablo akdeniz bölgesi nüfüs yoğunluğ sıralaması akdeniz nufus yogunlugunun grafıkte Ankara nın yıllara göre nüfus grafiği ankara nüfsu yıllarana göre istatistikleri ankara nüfüs grafik ankara nüfus 2009 yoğunluk ankara nüfus artış hızı grafiği ankara nüfus artışı grafiği ankara nüfus bilgileri ankara nufus yoğunluğu ankara nufus yogunlugu sonuçları ankara nüfusu yıllara göre istatistikleri ANKARA NUFUSUNUN YILLARA GÖRE DAĞILIMI Ankara'da nüfusun fazlalık ve yoğunlukları ankarada çalışan nüfus miktarı ankarada aritmetik nüfus yoğunluğu aNKARAdaki nüfus yoğunluğu ankaranın nufus artış grafiği ankaranın 1950 yılına göre nüfus dağılımı ankaranın 2009 yılına ait nüfus yogunlugu ankaranın çalısan nüfus oranı ankaranın ilçelere göre nüfus dağılımı ankaranın kentsel ve kırsal dagılımı ankaranın nufüs yoğunluğu ankaranın nüfus yoğunluğu 2009 ankaranın nüfus yogunlugu hakkında bilgi ankaranın nüfüs yoğunluğunun grafiği ankaranın nüfus yoğunluğunun sayısı ankaranın nüfusu dağılışı ankaranın nüfusu neden yoğundur ankaranın nüfusunu grafikle göster ankaranın ortalama nüfus yoğunluğu Ankaranın yıllık nüfus artış hızı grafiği ankaranın yoğunluğu ? ankaranın yogunlugu ne ankaranın yüzölçümü ve nufus yoğunluğu aritmetik aritmetik nüfus yoğunluğu aritmetik nüfus yoğunluğu 2009 aritmetik nufus yogunlugu bölgelere göre sıralama artvin 1950 nüfus istatistikleri bazı illerin aritmetik nüfus yoğunluğu bölge bölgenüfus bilgileri bölgelere göre nüfus dağılımının grafikleri bölgelere göre nüfüs haritaları bölgelere göre nüfus ve nüfus yoğunluğu oranı grafigi bölgelere göre nüfus yoğunluğu bölgelere göre nüfus yoğunluğu harita bolgelere gore nufus yogunlugu haritasi bölgelere göre nüfus yoğunluğunun grafiği bölgelerimize göre nufüs dağılımı grafik ve resim bölgelerimizi nüfusa göre sıralanışı bölgelerimizin nüfus yoğunlukları 2008 bölgelerimizin yoğunlukları 2008 bölgelerimizin yoğunlukları sırası bölgelerin nüfus sıralaması bölgelerin nüfus yoğunluğuna göre sıralaması bölgelerin nufus yoğunluklarına göre sıralanışı bölgelerin nufusa göre grafiklerle gösterimi bölgemizin nüfus yoğunluğuna göre sıralanışı bölgemizin nüfus yoğunlukları grafikte bölgleler bütün bölgelerimizin nüfus yoğunluğu bütün illerin nüfus yoğunluğu çin nüfus grafiği Çinin nüfus artış grafiği coğrafi bölgeleri nufus yoğunluğunun grafiği coğrafi bölgelerimizin nüfus grafiği coğrafi bölgelerimizin nüfus yoğunlukları coğrafi bölgelerin nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu coğrafi dağılışı grafikler denizli nüfus yoğunluga denizli nüfus yoğunluğu denizli nüfusu 1950 2000 artış grafiği doğu anadolu bölgesi nufus yoğunluğu haritası dogu anadolu bölgesinin nufus dagılımına göre haritası doğu anadolu bölgesinin nüfus yoğunluğunu gösteren harita doğu anadolu nüfus yoğunluğunu illere göre tablo şeklinde dünya nüfus yoğunluğu sıralaması dünyada nüfus yoğunluğunun az olduğu ülkeler vikipedi eskişehir nüfus artış hızı grafiği eskişehir in 1980 den itibaren nüfusu eskişehir nüfüs yogunlugu ve artısı ESKİŞEHİR YILLARA GÖRE NÜFUS SAYIMLARI eskişehir yıllara göre nüfus dağılımı eskişehirde nüfus yoğunluğu eskişehirin 2000 ve 2010 nüfus artışının sonucları eskişehirin erkek kadın çocuk sayısı eskişehirin erkek kadın çocuk sayısının grafiği eskişehirin nufüs dağılı eskişehirin nüfus yoğunluğu faaliyet kollarına göre dağılımıyla ilgili grafik fen'den yoğunluk nedemektir fizyolojik nüfus yoğunluğu nedir Gelişmiş ülkelerin gırafiyi göç grafiği göç grafikleri göç grafikleri göster göç grafiklerini göster göç+ grafikler göçlerin dağılımına göre grafikler grafiklere göre nüfus yoğunluğu grafiklerle illerin yoğunluğu grafikli nüfus yogunlugu haritası türkiye hakkari ilinin nüfus grafikleri hakkari lilnin nüfus grafikleri hayatın ışığı altında nufus konusu hayatın yoğunlukları iç anadolu nüfuz yoğunluğunun dağılımını gösteren harita iç göç grafikleri iç göç grafikli gösterimi ilçelerin nufüs aritmetik ortalaması ilerin nüfüs yogunlukları ilimiz ve bölgemizin nüfüsü ve nüfüs yogunlugu iller arası nüfus sıralaması iller arası nüfus yoğunluğu sıralaması illerde nüfüs yoğunluğu haritası illere göre çalışan nüfus illere göre nüfus artiş grafigi illere göre nüfus dağılımı 2009 illere göre nüfus dağılımı grafigi illere göre nüfus dağılımını gösteren harita illere göre nüfus sıralaması illere göre nüfus yoğunluğu illere nufus yoğunluğu haritası illerin kadın erkek nüfus grafikleri illerin nufus artışını gösteren grafikleri illerin nüfus grafiği illerin nüfus sıralaması denizli illerin nüfus yoğunluğu sıralaması illerin nüfus yoğunlukları illerin nüfus yoğunlukları sıralaması 2010 illerin nufus yoğunluklarını gösteren haritalar istanbul nüfus yoğunluğu grafiği istanbul çalişan nüfüs grafiği istanbul nüfus yoğunluk haritası istanbul nüfusu ile grafikler istanbul nüfusü yogunluk grafigi istanbul yıllara nufüs artışı istanbulda okur yazar nüfus dağılımı İSTANBULUN NÜFUS ARTIŞ GRAFİĞİ istanbulun nüfus istatiği istanbulun yıllara göre nüfüs istatiği istanbulun yıllık nüfus artışının grafik ile gösterilmesi izmir in yıllara göre nüfus sayım tablosu izmir nüfusunun yıllara göre dağılımı izmirin 2000 yılı kadın erkek sayım grafiği izmirin nüfus sayımlarını gösteren tablo izmirin yıllara göre nüfus dağılımı japonyanın nüfus grafik olarak nüfus artışı japonyanın nüfus yoğunluğu japonyanın nüfusu grafiği kadın erkek sektörü dağılımı grafiği karabük nüfus yoğunluk bilgileri karadeniz bölgesi haritası yoğunluğuna göre göster karadeniz bölgesi nüfus grafigi karadeniz nufus dağılım grafiği KAYSERİDE NUFUS HAREKETİ kent kırsal nufüs oranı KENT NÜFUSLARI HARİTASI kentlerin nüfus yoğunluğuna göre sıralanışı ve özellikleri kırsal kesimden kente göç ile ilgili grafikler kırsal kesimden kente göç istatistiği kırsal ve kentsel nüfus grafikleri kırsaldan kente göç grafigi kırsaldan kente göçün yıllara göre grafiği kırsaldan kente grafik göster kırsaldan kente olan göçler vikipedi kırsaldan kente vikipedi kocaeli nüfus grafiği kocaeli yıllara göre nüfus dağılımı kocaeli yıllara göre nüfus istatistikleri KONYA 1950-2000 NÜFUS ARTIŞ TABLOSU konya ilinin 2000 yılına göre nüfus yoğunluğu grafiği konya nın 1950 ile 2000 yılları arası nüfus artış tablosu konyanın 2000 yıllık nüfusu grafiği maramara bölgesinin nüfus grafiği marmara bölgesi nüfus dagılımı ve grafikler marmara bölgesi grafiği nufus dağılım marmara bölgesi illeri nufus yogunlukları marmara bölgesi NÜFUS YOĞUNLUĞU haritası marmara nüfüs grafiği marmara nüfus yoğunlugu haritası matematik konusunda ülkelerin 2009 yılına göre nüfus yoğunluğuyla sıralanışı mersin yıllara gore nufus oranı mersinin yıllara göre nüfus bilgis Nüfus nüfus yılına göre gırafik nüfus artış grafiği 2009 Nüfus artış hızı grafikleri nufüs artışın yoğunluğunu gösteren harita nüfus artısını gösteren grafik nufus dağılımına göre grafikler nüfus dağılımına göre il sıralaması nüfus dağılımıyla ilgili haritalar nüfus dağılışını gösteren istatistik bilgiler nüfus grafikleri nüfus ile ilgili grafik nüfus sayımı grafik ile gösterimi nüfus yoğuluğu nüfus yoğunluğu 2000 türkiye nüfus yogunlugu 2008 2009 nufus yogunlugu az olan bolgelerin haritada gosterimi nüfus yoğunluğu en çok ve en az olan iller harita Nüfüs Yogunlugu Gırafigi nüfus yoğunluğu grafikleri nüfüs yoğunluğu haritası nufus yoğunluğu ileilgiltablo nüfus yogunluğu ıle ılgılı harıta ve grafıkler nüfus yoğunluğu sıralaması nüfus yoğunluğu türkiye ortalamasının üzerinde olan iller nüfus yogunlugunA göre bölgelerin sıralaMASI nüfus yoğunluğuna göre cografi bölge dağılımı nüfus yoğunluğunda en az olan bölge 2009 nüfus yoğunluğunu çoğrafi haritası nufüs yoğunluğunu gösteren bir harita nüfus yoğunluğunu gösteren grafik nüfus yoğunluğunu gösteren harita nufüs yoğunluğunu gösteren türkiye haritası nüfus yoğunluğunun artma sonuçları nüfus yogunlugunun az alanları nüfus yoğunluğunun az oldugu iller nüfus yoğunluğunun azalması nufus yogunlugunun bazı illerimizde az bazı illerimizde fazla nüfus yoğunluğunun bölgelere dağılımı nufüs yogunluğunun bölgelere göre dağilişi nüfus yoğunluğunun çeşitleri Nüfus yogunluğunun en fazla olduğu bölgeler nüfus yoğunluğunun grafiği NÜFÜS yoğunluğunun grafikle gösterilişi nüfus yoğunluğunun illere göre dağılımı nüfus yoğunluğunun olduğu iller 2009 NÜFUS YOĞUNLUĞUNUN SONUÇLARI nüfüs yoğunluğunun tablosu nufus yoğunluğununsonuçları nufüs yoğunluğuyla alakalı grafikler nüfüs yoğunluğuyla ilgili grafik nüfus yoğunluğuyla ilgili grafikler nüfus yoğunluk grafikleri nüfus yoğunluk istatistikleri nüfus yoğunlukları nüfus yogunluklarının artış grfiği nufuslara göre türkiye haritası Nüfusta 1950-2000 dönemi nüfusu gösteren türkiye haritası nüfusu sık olan yerler türkiye haritasında gösterilmesi nüfusumuzun yogunlugu nüfusumuzun son 90 yılın grafiği nüfusumuzun yoğunluğunun grafiği nüfusun azalması vikipedi nüfusun eğitim durumunu grafik olarak gösterimi nufusun en yoğunluğu olduğu illerimiz nüfusun kırsal / kentlere göre dağılımı nüfusun yaş dağılım haritası nüfusun yoğunluğu nüfusun yoğunluğuna göre sıralanışı nüfusun yoğunluğuyla ilgili harita ÖDEV NÜFUS YOĞUNLUK HARİTASI osmanlı ve turk yenı nüfüs yoğunluğu rize ile ilgili garafikler rize nüfus yoğunluk grafiği şehırlere göre nufus yoğunluğu sıralaması son 5 yılın nüfüs yoğunluğunun tablosu son nüfus sayımını gösteren türkiye haritası son yıllara göre marmara bölgesinin nüfus yoğunluğu grafiği son yıllara göre nüfus yoğunluk grafiği son yıllara göre türkiyenin nüfus yoğunluk grafiği son yıllarda nufus dagılımını gösteren grafikler sosyal bilgiler nüfus artış grafiği tablo olarak türkiyenin nüfus yoğunluğu tarımsal nüfus yoğunluğu en fazla olan illerimiz türk yaş dağılım grafik türk yoğunlu olan ülkeler türkiuyede kadın yoğunluğu türkiye kırsal kesimlerden kente göç haritası türkiye 1927 ile 2000 e kadar olan nüfus grafikleri yorumu türkiye 2000 yılı nüfus grafigi türkiye 7 bölge nufus yoğunluğu türkiye 7 bölge nufus yoğunluğu haritası türkiye bölgeler arası nüfus yoğunluğu sıralaması türkiye bölgeler nüfus yoğunluğu haritası türkiye bölgelerdeki nüfus yoğunluğu haritası türkiye bölgelere göre nüfus yoğunluğu haritası türkiye bölgelere göre nüfus yoğunluğu sıralaması türkiye bölgeleri nüfus yoğunluğu 2009 türkiye bölgeri nüfus yoğunluğu türkiye ÇALIŞAN nüfusu 2009 türkiye de nüfus yoğunluğu türkiye de nüfuz yoğunluğu Türkiye de yıllara göre nüfus artışı grafikleri türkiye grafiği nüfüsü yazılı anlatım türkiye hari altında nüfus türkiye haritası bölgeler nüfusu türkiye haritası bölgelere göre nüfus yoğunluğu türkiye haritası nüfüs grafik türkiye haritası tarımın bölgelere dağılımı türkiye haritası ve altında nüfuslar türkiye haritası ve bölgelere göre nüfus yoğunluğu türkiye haritasıbölgelere göre türkiye haritasında nufüs yogunlugunun az oldugu bölgeler türkiye haritasından bütün illerin nüfusu turkiye iller arasi nifus sayisi türkiye illere göre nüfus grafiği turkiye illeri nufus yogunlugu siralamasi Türkiye İllerin Nüfus Yoğunlukları Sıralaması türkiye illerini nüfus yoğunlukları TÜRKİYE İLLERİNİN NÜFUS ARTIŞ TABLOSU türkiye illerinin nüfus haritası türkiye illerinin nüfus sıralaması türkiye illerinin nüfus tarih süreci grafikleri türkiye illerinin nüfus yogunlugu türkiye kent nüfusu grafik türkiye kırsal nüfus dağılımı türkiye kırsal ve kentsel nüfusu grafiği türkiye nin 1927 2000 yılları arasındaki nüfus dağılımı vikipedi türkiye nüfus 2009 grafikleri türkiye nüfus artışı haritası türkiye nüfus bölgelere göre türkiye haritası türkiye nüfus grafiği 2008 2009 türkiye nüfus ilgili grafikler türkiye nufus illeri haritası türkiye nüfus ortalaması türkiye nufus sayımı sıralaması türkiye nüfus tablosu Türkiye nufus yoğunlu türkiye nüfus yoğunluğu türkiye nufus yogunluğu gösteren harita turkiye nufus yogunlugu haritası türkiye nüfus yoğunluğu haritası vikipedi türkiye nüfus yoğunluğu ortalaması türkiye nufus yoğunluğu sıralama türkiye nüfus yoğunluğu sıralaması türkiye nüfus yoğunluklarının haritası türkiye nüfusa göre harıtası türkiye nüfusu bölgelere göre dağılım grafiği türkiye nüfüsu ile ilgili grafik ve tablolar türkiye nüfusunun cografi bölgelerimize göre dağılımı TÜRKİYE NÜFUSUNUN FAZLA OLDUĞUNU GÖSTEREN HARİTALAR türkiye nüfusunun yoğunluğu türkiye nüsus grafiği 2008 2009 türkiye yaşlı genç ve çocukların grafik çeşitleri üzerinde gösterilmesi türkiye yaşlılar istatiği Türkiye'de Nüfus Yoğunluğu grifik türkiyede en çok göç veren bölge sıralaması türkiyede bölgelere göre yogunluk türkiyede nüfüs yoğunluğu ile yazılar türkiyede 1980 den 2009 kadar nufus artısı türkiyede 2000 ve 2009 yılı arası nüfüs artışı grafikleri türkiyede 2008-2009 nüfüs sayımı türkiyede 2009 nufüs artışı grafiği türkiyede aktif nüfusun birincil türkiyede bazı illerin nüfus yoğunluğu türkiyede bölgeler arası nüfus yoğunluğu türkiyede bölgelere göre nüfus dağılımı grafiksel türkiyede bölgelere göre nüfüs yoğunluğu girafikleri türkiyede BÜTÜN illerin NÜFUS YOĞUNLUKLARI türkiyede çalışan nüfus 2009 türkiyede çocuk doğum oranı grafiği türkiyede coğrafi bölgelere göre nüfus dağılımı türkiyede genel olarak tarik yoğunluğu türkiyede göç alan nüfuslu grafik türkiyede göç haritası ve sıralaması türkiyede göç istatistikleri türkiyede göçün yıllara göre grafiği türkiyede göçün yıllara göre istatistikleri türkiyede illere göre nüfus dağılımı haritası türkiyede illere göre nüfus yoğunluğu Türkiyede kırsal bölgeler ve nüfusu vikipedi türkiyede nufus artışı haritada gösterilmesi türkiyede nüfus dağılımı grafikler türkiyede nüfus dağılımı grafikleri Türkiyede nüfus dağılımının renkli olarak haritası türkiyede nüfus ile ilgili makaleler türkiyede nüfus sayımı grafiği türkiyede nüfus sayımı vikipedi türkiyede nüfüs sıralaması turkiyede nufus yoğuluğu türkiyede nüfus yoğunluğu türkiyede nüfus yoğunluğu 2000 türkiyede nüfus yoğunluğu az ve çok olan illerimiz türkiyede nufus yogunlugu bölgesel sıralama 2010 türkiyede nüfus yoğunluğu GRAFİĞİ YILLARA GÖRE türkiyede nüfus yoğunluğu hakkında bilgiler türkiyede nüfus yoğunluğu haritalı TÜRKİYEDE NÜFUS YOĞUNLUĞU HARİTASI türkiyede nüfus yoğunluğu istatistikleri türkiyede nüfus yoğunluğu nasıl türkiyede nüfus yoğunluğu nedir türkiyede nüfus yoğunluğu olan bölge haritası türkiyede nüfus yoğunluğu olan iller Türkiyede nüfus yoğunluğu olan yerler türkiyede nüfus yoğunluğu resimli türkiyede nüfus yoğunluğunu gösteren harita türkiyede nüfus yoğunluğunun az olduğu illerin haritası türkiyede nüfus yoğunluğunun dağılışı ve harita üzerinde gösterimi türkiyede nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il türkiyede nufus yoğunluğunun grafiği ve yazılı anlatımı türkiyede nüfus yoğunlukları türkiyede nüfusu fazla olan iller ve anlatımı türkiyede nüfusu en fazla ve en az olan harita türkiyede nufüsün bölgelere dagılımı gösteren grafik türkiyede nüfuz artışı ile paragraf TÜRKİYEDE SIK OLAN İLLER türkiyede tarım ve hayvancılık yogunluk bölgelerine göre harita türkiyede tarımsal nüfus yoğunluğu sıralaması turkiyede yaş ortalaması grafigi türkiyede yıllara göre nüfus ve nüfus artış hızı grafiği TÜRKİYEDEKİ NÜFUS YOĞUNLUĞUNUN HARİTASI türkiyedeki 7 bölgenin nüfüs yoğunluğuna göre sıralanışı türkiyedeki bölgelere göre nüfus dağılımı TÜRKİYEDEKİ BÖLGELERE GÖRE NÜFUS SAYISI türkiyedeki bölgelere göre nüfus yoğunluğu haritası türkiyedeki bölgelerin nüfus yoğunlukları türkiyedeki bölgelerin yüzölçümleri ve yoğunluğu türkiyedeki doğum oranları harita ve grafiği türkiyedeki göçleri grafiklerle göster türkiyedeki il ve ilçe 2009 nüfusları vikipedi türkiyedeki illerin nufus dağılışı haritası türkiyedeki illerin nüfus grafikleri türkiyedeki karabüklüler nüfusu türkiyedeki nüfus yogunlugu olan bölge TÜRKİYEDİ NÜFUS YOĞUNLUK HARİTASI türkiyenide nüfusu en hızlı artan il türkiyenin yıllara göre nüfus dağılışının grafiği türkiyenin 1927 ile 2000 yılları arasındaki nüfus dağılımı grafik türkiyenin bölgelere göre nüfus dağılımı türkiyenin illere göre nüfus dağılımı türkiyenin 1927 den 2009 yılına kadar nüfüs yapısı türkiyenin 1927den nufus grafiği türkiyenin 1980 yılından itibaren nufüs yoğunluğu türkiyenin 2000 yılı nüfusunun bölgelere göre türkiyenin 2009 nüfusu yaş ortalaması TÜRKİYENİN 2009 YILI GÖÇ GRAFİĞİ türkiyenin 2009 yılı nüfus artış oranı haritası türkiyenin bölge bölge nüfus haritası türkiyenin bölgeler arasında nüfusuna göre sıralanması türkiyenin bölgelere göre nüfus dağılımı grafik türkiyenin bölgelere göre nüfus dağılımının grafiği türkiyenin bölgelere göre nüfus yoğunluğu türkiyenin bölgelere göre nüfusları türkiyenin BÖLGELERİN NUFUSU nufusu HARİTADA türkiyenin bölgelerinin nüfus yoğunluğu grafiği türkiyenin coğrafi bölgelere göre nüfus yoğunluğu türkiyenin coğrafi bölgelerinin nufus yoğunluğu türkiyenin göç grafiği türkiyenin göç istatistikleri türkiyenin illere göre nüfus yoğunluğu türkiyenin illere göre nüfüs yoğunluğu 2009 türkiyenin illere nüfus yoğunluğu haritası türkiyenin illeri nüfus siralamasi göre türkiyenin illerinin nüfus yoğunluğu türkiyenin illerinin nüfus yoğunlukları TÜRKİYENİN NUFUS DAĞILIM GRAFİĞİ turkiyenin nufus dagılımı bölgelere göre 2009 türkiyenin nüfus grafiginin yıllara göre dagılımı türkiyenin nüfus olarak en büyük illeri sıralaması türkiyenin nüfus yoğunluğu türkiyenin nüfus yoğunluğu 2009 türkiyenin nüfus yoğunluğu 2009 haritası Türkiyenin Nüfüs Yogunlugu Gırafigi türkiyenin nüfüs yoğunluğu haritası türkiyenin nüfus yoğunluğu haritası büyük boy türkiyenin nüfus yoğunluğunu gösteren harita türkiyenin nüfus yoğunluğunu gösteren harita çalışması. türkiyenin nüfus yoğunluğunun ortalaması üzerinde olan iller türkiyenin nüfusa göre sıralanması türkiyenin nüfusu 2009 grafik türkiyenin nüfusu 2009 grafik olarak türkiyenin nüfusu 2009 GRAFİKLER türkiyenin nüfusu yoğunluğu türkiyenin nüfusunu gösteren harita TÜRKİYENİN NÜFUSUNUN İLLERE GÖRE DAĞILIMI GRAFİĞİ türkiyenin nüfusunun yıllara göre dagılımı grafikle gösterimi TÜRKİYENİN YILLARA GÖRE NÜFUSU türkiyenin yıllara göre nufus dağılım grafiği türkiyenin yıllara göre nüfus yogunlugu grafiği türkiyeninin göç grafigi türkiyeye göç istatistik grafiği turkıye 2000 yılının nüfus artış grafıgı turkıye nufus yogunlugu ıstatıstıklerı turkıyede 1927 2000 yılındaki nüfus artış grafıgı turkıyede en çok nufuslu olan iller turkıyede nufus yoğunluğunu gosterenharita turkıyede nufus yogunlugunun oldugu bölgeler ve illeri-- turkıyenın nufus grafıklerı ülkedeki illerin nüfus yoğunluğunun grafiği ülkekerin nufus istatisliği grafiği ülkelerin nüfüs ve nüfüs yoğunluğuna göre sıralanması ülkemiz de çok fazla nüfus yoğunluğu olan illerimiz ülkemiz nüfusun genel özellikleri(nufusumuzun yapısı) vikipedi ülkemizde bugüne kadar yapılan nüfus sayımlarının grafik tablosu ülkemizde illerin nüfus yoğunluğu ülkemizde nufus artışı haritası ülkemizde nüfus dağılımının grafikleri ülkemizde nüfus ve göç grafigini sadece bul ülkemizde nüfus ve göç hareketleri grafik bilgileriyle ülkemizde nüfus ve göç hareketlerinin grafigini göster? ülkemizde nüfus yoğunluğu ülkemizde nüfus yogunlugu haritası ülkemizde Nüfus YOĞUNLUĞUNU GÖSTEREN HARİTA ÜLKEMİZDE NUFUS YOĞUNLUĞUNUN SONUÇLARI ülkemizde nüfüslar ve göçler'in grafiği ülkemizdeki bölge nüfüs tabloları gösterme Ülkemizdeki kırsal ve kentsel nüfusun sayım yıllarına göre dağılımını gösteren grafik ülkemizdeki nüfus artışı grafigi ülkemizdeki nüfus sayısı 2009 garfik ülkemizdeki nüfus sayısı 2009 grafik ulkemizdeki nufus yogunlugu ülkemizdeki nüfüs yoğunluğunu göteren harita ülkemizden nüfusu fazla olan ülkelerin toplosu ülkemizin nüfusun cinsiyet durumu ülkemizin bölgelere göre nüfus yoğunluğunun grafikle gösterimi ülkemizin coğrafi bölgelerinin nüfus grafikleri ülkemizin ilçelerin ün yoğunluğu ülkemizin illerinin nüfusu ülkemizin nüfus dağılım grafiği ülkemizin nüfus ve göç grafigini bul sadece ülkemizin nüfus yoğunluğu ülkemizin nüfus yoğunluğu bölge sıralaması ülkemizin nüfus yogunlugu grafiyi ülkemizin nüfus yogunlugunu gösteren harita ülkemizin son nüfus yoğunluğu grafiği ülkemizin yıllara göre nüfus istatistiği urfa nüfus artış grafikler yaşlı genç nüfus grafiği yillara gore ankaranin nufusu YILLARA GÖRE TARIMSAL NÜFUS YOĞUNLUĞU yıllara göre göç grafiği yıllara göre nüfus sayım dağılım grafiği yıllara göre türkıyenin nufus yoğunluğu yoğunluk ZONGULDAK İL VE İLÇE NÜFUS SAYILARI YILLARA GÖRE zonguldak ın yıllara göre nüfus dağılımı
 • Site Yorum

22 adet yorum var.

 1. su dedi ki:

  hiç işime yaramadı ama iyi

 2. su dedi ki:

  biz ankaranın 2000 yılına ait bilqileri ararken neden bu site çıkıyo? Hiçç işime yaramadı doqrusu..

 3. belirsiz dedi ki:

  fena değil

 4. BuseKurt dedi ki:

  Gerçekten GüzeL ,,Ödevim içinde çok yararı oldu ..Emeğe Saygı,,Emeği Geçen Herkese Çokk Çookk TEşekkür Ediyorumm….:) SAoLunn.!!:)

 5. Said Kaya dedi ki:

  ARKADAŞLAR HERKES UŞAK İLİNİN ÇOKÇOK KÜÇÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR HALBUK UŞAK-MERKEZİ 203.000 BANAZ- MERKEZ 60.000 EŞME:51.000 KARAHALLI:44.000 SİVASLI:38.000 ULUBEY:33.000 VE TOPLAM NÜFUSU:429.000 DİR.MİLLET İSE 315.000 DER YANLIŞTIR.

 6. gamze dedi ki:

  çok bilgili bir site.her bilgi için teşekkür ederim…***

 7. damla dedi ki:

  bence ben rizeyi ararken başka marmara iç anaddolu çıkoo ben ce çok saçma 😀

 8. idil dedi ki:

  ay bence saçma olan burdakilerin salakça yorum yazması bence gayet iyi hatta süper ötesi beğenen beğenir beğenmeyen beğenmez 😀

 9. gamze dedi ki:

  süper idil sana katılıyorum 🙂

 10. ceren dedi ki:

  bencede beğenen beğenir beğenmeyen devam edr aramaya da iyisini

 11. ŞanıŞéR dedi ki:

  bncede idil sana katılıom bn aradığımı bulamadm ama yinede güzel olmuş emeği geçen herkese çok teşekkür ediorm 😀

 12. emre dedi ki:

  bn bulamıorm

 13. özgecan dedi ki:

  yinede saolun ki biz insanoğlularına sizinde bir faydanız dokundu arkadaşlar bu yazıyı beğenmeme gibi bir lüksünüz yok bu yazıyı bulamamayanlarda var

 14. Canøzüm...) dedi ki:

  Emeği gecen herkese çok çøk teşekkürler….))) İDİL hanım bu kadar ağır konuşmanin bir manası yok….)))

 15. ilknur dedi ki:

  güzel ama bana yapılan nufüs sayımlarının tamamen grafiği lazım ….

 16. özlem dedi ki:

  bu muhabbetlere hiç gerek yok idile katılıyorum isteyen beğenir isteyen beğenmez

 17. Fatma nur dedi ki:

  güzel ama biraz uzun

 18. ziya dedi ki:

  harita dedim yazzı çıktı:D:D:D:D:D:D::D

 19. gamze dedi ki:

  çok süper bi site ama bnm aradığım şey yokk onu yazarsanız sevinirm(TÜRKİYEDE EN ÇOOK NÜFUSU OLAN İLK 20 İL 2011)

 20. elisa dedi ki:

  benim aradığım şey burda yok lütfen onu korsanız sevinirim 20aralığa kadar(2000 yılın nüfusun sayımına göre Tokat ın nüfus yapısını inceleme ve grafikle göster)

 21. elif dedi ki:

  hiç işime yaramadı doğrusu ama bilgileri güzel (adananın genel nüfus pasta grafiği bana lazım ) . 🙂

 22. elif dedi ki:

  bence süper aradığım hereyi buldum performans ödevimi yaptım ve çok mutluyum ve bu site görevlilerinede çok teşekkürler

Bir yorum bırak